క్రొత్తది ఏమిటి

చిత్రం లేదు

విలేజ్ సర్వేయర్ (గ్రేడ్ -3), శ్రీకాకుళం జిల్లా

ప్రచురణ: 10/11/2019

విలేజ్ సర్వేయర్ (గ్రేడ్ -3), శ్రీకాకుళం జిల్లా (సర్టిఫికేట్ ధృవీకరణకు ఎంపికైన అభ్యర్థుల జాబితా )

మరింత
చిత్రం లేదు

మహిళా పోలీసులు మరియు మహిళలు మరియు శిశు సంక్షేమ అసిస్టెంట్ / వార్డ్ మహిళలు మరియు బలహీన విభాగాల రక్షణ కార్యదర్శి (మహిళ), శ్రీకాకుళం జిల్లా (సర్టిఫికేట్ ధృవీకరణకు ఎంపికైన అభ్యర్థుల జాబితా)

ప్రచురణ: 09/11/2019

మహిళా పోలీసులు మరియు మహిళలు మరియు శిశు సంక్షేమ అసిస్టెంట్ / వార్డ్ మహిళలు మరియు బలహీన విభాగాల రక్షణ కార్యదర్శి (మహిళ), శ్రీకాకుళం జిల్లా (సర్టిఫికేట్ ధృవీకరణకు ఎంపికైన అభ్యర్థుల జాబితా)

మరింత
చిత్రం లేదు

సంక్షేమ మరియు విద్యా సహాయకులు, శ్రీకాకుళం జిల్లా

ప్రచురణ: 09/11/2019

సంక్షేమ మరియు విద్యా సహాయకులు, శ్రీకాకుళం జిల్లా – (సర్టిఫికేట్ ధృవీకరణకు ఎంపికైన అభ్యర్థుల జాబితా)

మరింత
చిత్రం లేదు

పంచాయతీ కార్యదర్శి (గ్రేడ్-V), శ్రీకాకుళం జిల్లా

ప్రచురణ: 07/11/2019

పంచాయతీ కార్యదర్శి (గ్రేడ్-V), శ్రీకాకుళం జిల్లా (సర్టిఫికేట్ ధృవీకరణకు ఎంపికైన అభ్యర్థుల జాబితా )

మరింత