ముగించు

ఆరోగశ్రీ

ఆరోగశ్రీ పథకం రూ .1,000 పైన ఉన్న అన్ని వైద్య చికిత్సలకు వర్తిస్తుంది. ఆసుపత్రి ఉన్న ప్రదేశంతో సంబంధం లేకుండా, అన్ని వైద్య ఖర్చులు ప్రభుత్వం భరిస్తుంది.