ముగించు

రాజీవ్ గాంధీ ఇన్స్టిట్యూట్ అఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్ (రిమ్స్), శ్రీకాకుళం