ముగించు

రిమ్స్ డిస్ట్రిక్ట్ జనరల్ హాస్పిటల్, శ్రీకాకుళం