ముగించు

ఎస్సీ / ఎస్టీ బ్యాక్‌లాగ్ నియామకం 2017 – తాత్కాలిక మెరిట్ జాబితా ప్రచురణ అభ్యంతరాల కోసం పిలుస్తున్నారు

ఎస్సీ / ఎస్టీ బ్యాక్‌లాగ్ నియామకం 2017 – తాత్కాలిక మెరిట్ జాబితా ప్రచురణ అభ్యంతరాల కోసం పిలుస్తున్నారు
పేరు వివరాలు Start Date End Date దస్తావేజులు
ఎస్సీ / ఎస్టీ బ్యాక్‌లాగ్ నియామకం 2017 – తాత్కాలిక మెరిట్ జాబితా ప్రచురణ అభ్యంతరాల కోసం పిలుస్తున్నారు

ఎస్సీ / ఎస్టీ బ్యాక్‌లాగ్ నియామకం 2017 – తాత్కాలిక మెరిట్ జాబితా ప్రచురణ
అభ్యంతరాల కోసం పిలుస్తున్నారు

21/11/2019 21/12/2019 వీక్షించండి (250 KB) Tentative Merit Signed- JA Cum Typist (217 KB) Tentative Merit Signed- Junior Accountant (1 MB) Tentative Merit Signed- Bill Collector-compressed (6 MB) Tentative Merit Signed- Junior Assistant (7 MB) Tentative Merit Signed- Typist (1 MB) Tentative Merit Signed- Technical Asst. (794 KB)