ముగించు

ఆరోగ్యశ్రీ శ్రీకాకుళంలో రిక్రూట్మెంట్ కోసం నోటిఫికేషన్ ఆరోగ్యామిత్రాస్ (2) అనగా SC-G –ఒకటి మరియు ST-W -ఒకటి మరియు టీమ్ లీడర్ పోస్ట్ ఒకటి అనగా OC (PH- మహిళలు) కేటగిరి -1

ఆరోగ్యశ్రీ శ్రీకాకుళంలో రిక్రూట్మెంట్ కోసం నోటిఫికేషన్ ఆరోగ్యామిత్రాస్ (2) అనగా SC-G –ఒకటి మరియు ST-W -ఒకటి మరియు టీమ్ లీడర్ పోస్ట్ ఒకటి అనగా OC (PH- మహిళలు) కేటగిరి -1
పేరు వివరాలు Start Date End Date దస్తావేజులు
ఆరోగ్యశ్రీ శ్రీకాకుళంలో రిక్రూట్మెంట్ కోసం నోటిఫికేషన్ ఆరోగ్యామిత్రాస్ (2) అనగా SC-G –ఒకటి మరియు ST-W -ఒకటి మరియు టీమ్ లీడర్ పోస్ట్ ఒకటి అనగా OC (PH- మహిళలు) కేటగిరి -1

    ఆరోగ్యశ్రీ శ్రీకాకుళంలో రిక్రూట్మెంట్ కోసం నోటిఫికేషన్ ఆరోగ్యామిత్రాస్ (2) అనగా SC-G –ఒకటి మరియు ST-W -ఒకటి మరియు టీమ్ లీడర్ పోస్ట్ ఒకటి అనగా OC (PH- మహిళలు) కేటగిరి -1

22/06/2022 26/06/2022 వీక్షించండి (103 KB) Notification_compressed (1 MB) APPLICATION FORM (32 KB)