ముగించు

ఆంధ్రప్రదేశ్ వైద్య విధాన పరిషత్ – డి.సి.హెచ్.ఎస్ శ్రీకాకుళం – ఆంధ్రప్రదేశ్ వైద్య విధాన పరిషత్, శ్రీకాకుళం జిల్లాలోని ఆసుపత్రులలో 12 నెలలు పని చేయడానికి బ్యాక్‌లాగ్ ఖాళీల నియామకానికి నోటిఫికేషన్ అనగా స్టాఫ్ నర్సులు (08) కాంట్రాక్ట్ ప్రాతిపదిక మరియు MNO/FNO (01) అవుట్ సోర్సింగ్ ప్రాతిపదిక.

ఆంధ్రప్రదేశ్ వైద్య విధాన పరిషత్ – డి.సి.హెచ్.ఎస్ శ్రీకాకుళం – ఆంధ్రప్రదేశ్ వైద్య విధాన పరిషత్, శ్రీకాకుళం జిల్లాలోని ఆసుపత్రులలో 12 నెలలు పని చేయడానికి బ్యాక్‌లాగ్ ఖాళీల నియామకానికి నోటిఫికేషన్ అనగా స్టాఫ్ నర్సులు (08) కాంట్రాక్ట్ ప్రాతిపదిక మరియు MNO/FNO (01) అవుట్ సోర్సింగ్ ప్రాతిపదిక.
పేరు వివరాలు Start Date End Date దస్తావేజులు
ఆంధ్రప్రదేశ్ వైద్య విధాన పరిషత్ – డి.సి.హెచ్.ఎస్ శ్రీకాకుళం – ఆంధ్రప్రదేశ్ వైద్య విధాన పరిషత్, శ్రీకాకుళం జిల్లాలోని ఆసుపత్రులలో 12 నెలలు పని చేయడానికి బ్యాక్‌లాగ్ ఖాళీల నియామకానికి నోటిఫికేషన్ అనగా స్టాఫ్ నర్సులు (08) కాంట్రాక్ట్ ప్రాతిపదిక మరియు MNO/FNO (01) అవుట్ సోర్సింగ్ ప్రాతిపదిక.

ఆంధ్రప్రదేశ్ వైద్య విధాన పరిషత్ – డి.సి.హెచ్.ఎస్ శ్రీకాకుళం – ఆంధ్రప్రదేశ్ వైద్య విధాన పరిషత్, శ్రీకాకుళం జిల్లాలోని ఆసుపత్రులలో 12 నెలలు పని చేయడానికి బ్యాక్‌లాగ్ ఖాళీల నియామకానికి నోటిఫికేషన్ అనగా స్టాఫ్ నర్సులు (08) కాంట్రాక్ట్ ప్రాతిపదిక మరియు MNO/FNO (01) అవుట్ సోర్సింగ్ ప్రాతిపదిక.

07/08/2021 12/08/2021 వీక్షించండి (795 KB)