ముగించు

ఆంధ్రప్రదేశ్ వైద్య విధాన పరిషత్ – డి.సి.హెచ్.ఎస్ శ్రీకాకుళం – సపోర్టింగ్ స్టాఫ్ (ఎం.ఎన్.ఓ/ ఎఫ్. ఎన్.ఓ) యొక్క ప్రోవిషనల్ మెరిట్ జాబితాలు.

ఆంధ్రప్రదేశ్ వైద్య విధాన పరిషత్ – డి.సి.హెచ్.ఎస్ శ్రీకాకుళం – సపోర్టింగ్ స్టాఫ్ (ఎం.ఎన్.ఓ/ ఎఫ్. ఎన్.ఓ) యొక్క ప్రోవిషనల్ మెరిట్ జాబితాలు.
పేరు వివరాలు Start Date End Date దస్తావేజులు
ఆంధ్రప్రదేశ్ వైద్య విధాన పరిషత్ – డి.సి.హెచ్.ఎస్ శ్రీకాకుళం – సపోర్టింగ్ స్టాఫ్ (ఎం.ఎన్.ఓ/ ఎఫ్. ఎన్.ఓ) యొక్క ప్రోవిషనల్ మెరిట్ జాబితాలు.

ఆంధ్రప్రదేశ్ వైద్య విధాన పరిషత్ – డి.సి.హెచ్.ఎస్ శ్రీకాకుళం – సపోర్టింగ్ స్టాఫ్ (ఎం.ఎన్.ఓ/ ఎఫ్. ఎన్.ఓ) యొక్క ప్రోవిషనల్ మెరిట్ జాబితాలు -ఏదైనా ఫిర్యాదులు ఉంటే 26.07.2021 ముందు డి.సి.హెచ్.ఎస్ ఆఫీస్, శ్రీకాకుళం వారికి లిఖిత పూర్వకముగా ఇవ్వవలెను.

24/07/2021 26/07/2021 వీక్షించండి (51 KB)