ముగించు

రెవెన్యూ గ్రామాలు

శ్రీకాకుళం జిల్లాలోని మండల వారీగా రెవెన్యూ గ్రామాలు
క్రమ సంఖ్య రెవెన్యూ డివిజన్ మండలం కోడ్ మండలం పేరు మండలంలో గల గ్రామాల సంఖ్య
1 పాలకొండ 4769 వీరఘట్టం 41
2 పాలకొండ 4770 సీతంపేట 118
3 పాలకొండ 4771 భామిని 22
4 పాలకొండ 4772 కొత్తూరు 36
5 పాలకొండ 4773 పాతపట్నం 49
6 పాలకొండ 4774 మెళియాపుట్టి 70
7 టెక్కలి 4775 పలాస 79
8 టెక్కలి 4776 మందస 83
9 టెక్కలి 4777 కంచిలి 58
10 టెక్కలి 4778 ఇచ్చాపురం 28
11 టెక్కలి 4779 కవిటి 21
12 టెక్కలి 4780 సోంపేట 38
13 టెక్కలి 4781 వజ్రపుకAత్తూరు 59
14 టెక్కలి 4782 నందిగాం 112
15 పాలకొండ 4783 హిరమండలం 40
16 పాలకొండ 4784 పాలకొండ 45
17 పాలకొండ 4785 వంగర 37
18 పాలకొండ 4786 రేగిడి ఆమదాలవలస 51
19 శ్రీకాకుళం 4787 లక్మీ నరసన్నజపీట 47
20 పాలకొండ 4788 సారవకోట 43
21 టెక్కలి 4789 టెక్కలి 52
22 టెక్కలి 4790 సంతబోమ్మలి 39
23 టెక్కలి 4791 కోటబోమ్మాళి 43
24 టెక్కలి 4792 జలుమూరు 54
25 శ్రీకాకుళం 4793 సరుబుజ్జిలి 48
26 శ్రీకాకుళం 4794 బూర్జ 64
27 పాలకొండ 4795 సంతకవిటి 52
28 పాలకొండ 4796 రాజాం 31
29 శ్రీకాకుళం 4797 గంగువారిసిగాడాం 43
30 శ్రీకాకుళం 4798 ఆమదాలవలస 51
31 శ్రీకాకుళం 4799 నరసన్నపేట 45
32 శ్రీకాకుళం 4800 పోలాకి 42
33 శ్రీకాకుళం 4801 గార 25
34 శ్రీకాకుళం 4802 శ్రీకాకుళం 33
35 శ్రీకాకుళం 4803 పొందూరు 38
36 శ్రీకాకుళం 4804 లావేరు 42
37 శ్రీకాకుళం 4805 రణస్దలం 55
38 శ్రీకాకుళం 4806 ఎచ్చర్ల 31
మొత్తము 1865
(రెవెన్యూ గ్రామాల వివరణాత్మక జాబితా కోసం ఇక్కాడ క్లిక్ చేయండి [711 కెబి] )