ముగించు

కోవిడ్ -19 సంక్షోభ సమయంలో బతికేందుకు పేద డయాలసిస్ రోగులకు మద్దతు ఇవ్వండి

ప్రచురణ తేది : 24/04/2020
Support Poor Dialysis Patients to Survive During the Covid-19 Crisis

కోవిడ్ -19 సంక్షోభ సమయంలో బతికేందుకు పేద డయాలసిస్ రోగులకు మద్దతు ఇవ్వండి