ముగించు

కలెక్టర్ల జాబితా

1950 నుండి శ్రీకాకుళం జిల్లాలో పని చేసిన కలెక్టర్ల జాబితా
క్రమ సం. కలెక్టర్ గారి పేరు ఎప్పటి నుంచి ఎప్పటి వరకు
1) శ్రీ షేక్ అహ్మద్, ఐ.ఏ.ఎస్., 15-8-1950 30-6-1951
2) శ్రీ భగవాన్ దాస్, ఐ.ఏ.ఎస్., 01-7-1951 01-7-1952
3) శ్రీ జే.పి.ఎల్.గ్విన్, ఐ.ఏ.ఎస్., 02-7-1952 13-6-1953
4) శ్రీ ఎమ్.పి.కరియప్ప, ఐ.ఏ.ఎస్., 14-6-1953 15-12-1954
5) శ్రీ భగవాన్ దాస్, ఐ.ఏ.ఎస్., 16-12-1954 15-3-1955
6) శ్రీ పీ.సీ.జేమ్స్, ఐ.ఏ.ఎస్., 20-3-1955 09-5-1956
7) శ్రీ టి.సత్యనారాయణ రావ్, ఐ.ఏ.ఎస్., 10-5-1956 05-8-1956
8) శ్రీ వి.సుందరేషణ్, ఐ.ఏ.ఎస్., 06-8-1956 17-4-1958
9) శ్రీ హషీం అలీ ఖాన్, ఐ.ఏ.ఎస్., 17-4-1958 26-11-1958
10) శ్రీ సయ్యద్ హషీ అలీ ఖాన్, ఐ.ఏ.ఎస్., 03-4-1959 14-5-1959
11) శ్రీ మొహమ్మద్ మొహిబుల్లా, ఐ.ఏ.ఎస్., 26-11-1959 13-01-1960
12) శ్రీ వీ ఐ.రామారావ్, ఐ.ఏ.ఎస్., 22-02-1960 15-02-1961
13) శ్రీ బి.హెచ్.అన్సారీ, ఐ.ఏ.ఎస్., 16-02-1961 15-10-1962
14) శ్రీ వీ. నారాయణ రావు, ఐ.ఏ.ఎస్., 15-10-1962 22-12-1962
15) శ్రీ సయ్యద్ నూరాల్ హసన్ జాఫ్రీ, ఐ.ఏ.ఎస్., 22-12-1962 16-6-1963
16) శ్రీ ఎన్.కే.మురళిధర్ రావు, ఐ.ఏ.ఎస్., 16-6-1963 21-12-1964
17) శ్రీ పి.శంకర్ గురు స్వామి, ఐ.ఏ.ఎస్., 17-3-1965 17-5-1966
18) శ్రీ ఎన్. రాఘవ, ఐ.ఏ.ఎస్., 13-6-1966 07-01-1967
19) శ్రీ ఎస్.సంతానం, ఐ.ఏ.ఎస్., 07-01-1967 22-12-1967
20) శ్రీ కే.చక్రవర్తి, ఐ.ఏ.ఎస్., 07-02-1968 11-11-1968
21) శ్రీ బి.ఆర్.కే.శాస్త్రీ, ఐ.ఏ.ఎస్., 22-01-1968 08-06-1969
22) శ్రీ బి.ఎన్.యుగంధర్, ఐ.ఏ.ఎస్., 09-06-1969 03-5-1971
23) శ్రీ కే.పురుషోత్తం నాయుడు, ఐ.ఏ.ఎస్., 04-7-1971 01-11-1973
24) శ్రీ టి. మునివెంకటప్ప, ఐ.ఏ.ఎస్., 10-01-1974 27-8-1976
25) శ్రీ వి.ఆనందరావు, ఐ.ఏ.ఎస్., 28-8-1976 11-10-1976
26) శ్రీ ఎస్.కే.పచోరి, ఐ.ఏ.ఎస్., 12-10-1976 28-6-1978
27) శ్రీ బి.దానం, ఐ.ఏ.ఎస్., 10-7-1978 01-5-1980
28) శ్రీ జే.ఎం.గిర్గ్లానీ, ఐ.ఏ.ఎస్., 01-5-1980 02-6-1982
29) శ్రీ జే.హరి నారాయణ, ఐ.ఏ.ఎస్., 02-6-1982 10-9-1983
30) శ్రీ హెచ్.ఎస్.బ్రహ్మ, ఐ.ఏ.ఎస్., 22-9-1983 24-4-1987
31) శ్రీ ఎస్.చల్లప్ప, ఐ.ఏ.ఎస్., 24-4-1987 30-4-1988
32) శ్రీ అశుతోష్ మిశ్రా, ఐ.ఏ.ఎస్., 24-5-1988 21-01-1990
33) శ్రీ ఎన్.రమేష్ కుమార్, ఐ.ఏ.ఎస్., 27-01-1990 31-10-1990
34) శ్రీ ఎస్.పీ.సింగ్, ఐ.ఏ.ఎస్., 01-11-1990 08-01-1993
35) శ్రీ అనిల్ చంద్ర పూణేఠా, ఐ.ఏ.ఎస్., 09-1-1993 10-9-1996
36) శ్రీ ఆర్.పీ.సిశోడియా, ఐ.ఏ.ఎస్., 10-9-1996 06-12-1996
37) శ్రీ వి.ఎం.మనోహర్ ప్రసాద్, ఐ.ఏ.ఎస్., 07-12-1996 22-4-1998
38) శ్రీ ఎస్.ఈ.శేఖర్ బాబు, ఐ.ఏ.ఎస్., 22-4-1998 08-4-1999
39) శ్రీ ఎం.వీ.సత్యనారాయణ, ఐ.ఏ.ఎస్., 9-4-1999 10-4-1999
40) శ్రీ కే.ఎస్.జవహర్ రెడ్ది, ఐ.ఏ.ఎస్., 11-4-1999 26-6-2002
41) శ్రీ కే.విజయానంద్, ఐ.ఏ.ఎస్., 15-7-2002 19-4-2004
42) శ్రీ డా.ఎన్.నాగేశ్వరరావు, ఐ.ఏ.ఎస్., 19-6-2004 22-6-2005
43) శ్రీ ఏ.కోటేశ్వరరావు, ఐ.ఏ.ఎస్., 22-6-2005 22-5-2006
44) శ్రీ వీ.ఎన్.విష్ణు, ఐ.ఏ.ఎస్., 22-5-2006 02-3-2008
45) శ్రీ ఎన్.శ్రీకాంత్, ఐ.ఏ.ఎస్., 02-03-2008 25-5-2011
46) శ్రీ జి.వెంకట రామిరెడ్డి, ఐ.ఏ.ఎస్., 27-05-2011 02-07-2012
47) శ్రీ సౌరభ్ గౌర్, ఐ.ఏ.ఎస్., 03-07-2012 13-7-2014
48) శ్రీ డా.గౌరవ్ ఉప్పల్, ఐ.ఏ.ఎస్., 14-7-2014 05-01-2015
49) శ్రీ డా.పి.లక్ష్మినృసింహ్వం, ఐ.ఏ.ఎస్., 12-01-2015 21.04.2017 F.N.
50) శ్రీ ధనంజయ రెడ్డి, ఐ.ఏ.ఎస్., 21.04.2017 F.N. 09.02.2019
51) శ్రీ ఎమ్. రామారావు, ఐ.ఏ.ఎస్., 09.02.2019 23.02.2019
52) శ్రీ కె. వి. ఎన్. చక్రధర బాబు, ఐ.ఏ.ఎస్., 24.02.2019 24.02.2019
53) శ్రీ జె. నివాస్, ఐ.ఏ.ఎస్., 25.02.2019